Nasze autobusy

Oferując wynajem autokarów Warszawa, od wielu lat cieszymy się zaufaniem Klientów. Jako doświadczony przewoźnik działający na rynku od 1994 roku, świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Swoją renomę zawdzięczamy profesjonalizmowi oraz elastycznemu podejściu do wymagań rynku i potrzeb indywidualnego Klienta.

Prowadzimy usługi w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów autokarowych, dlatego nasze autokary są w pełni bezpieczne oraz bardzo komfortowo wyposażone, by nawet najdłuższa podróż przebiegała w dogodnych warunkach. Wszystko z myślą o satysfakcji Klienta.

Nasz tabor - nowoczesne autokary Warszawa, jest bardzo rozbudowany. Obejmuje luksusowe, klimatyzowane autokary, które spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i wygodnej jazdy. Podróż naszym autokarem to czysta przyjemność.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Administrator


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.T.H.U „DAR-BUS”  Dariusz Denis z siedzibą ul Szkolna 15, 07-130 Łochów, NIP: PL 824-000-48-75, tel. 25 675-18-29, zwany dalej „Administratorem”.


Ochrona Danych Osobowych


W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora specjalistą  pod adresem email administrator@dar-bus.com.pl, pisemnie na adres P.T.H.U „DAR-BUS”  Dariusz Denis z siedzibą ul Szkolna 15, 07-130 Łochów, NIP: PL 824-000-48-75 lub telefonicznie pod numerem: 25 675-18-29.


Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres


Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
1. Zawarcie i prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Realizacji obowiązków prawnych obciążających Administratora w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, np. księgowo-rachunkowych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości lub obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych oraz innych przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości kontaktu w związku z zawartą i realizowaną umową, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym na drodze postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego lub innych właściwych regulacji prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane we wskazanych celach uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub udostępnił je nam Pani/Pana pracodawca/podmiot, o którym wyżej mowa. Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail lub nr telefonu oraz miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko/pełnioną funkcję.


Źródło pochodzenia oraz zakres danych


Pani/Pana dane osobowe jako kontrahentów, reprezentantów kontrahentów lub osoby wskazane do kontaktu zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana lub zostały udostępnione w łączącej nas umowie. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego/pełnionej funkcji, miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail).


Odbiorcy danych


Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, Współadministratorzy oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, sądy oraz inne organy publiczne upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania albo w inny sposób zalegalizował przetwarzanie Pani/Pana danych.


Okres przechowywania danych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane określonych w Sekcji Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres:
1. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 1 ww. Sekcji – przez okres obowiązywania umowy;
2. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 2 ww. Sekcji – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku księgowo-rachunkowego lub podatkowego;
3. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 3 ww. Sekcji – przez 3 lata od ustania współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania takiego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.


Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych


Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) usunięcia danych osobowych; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); f) wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Wymóg podania danych


Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 1 Sekcji Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 2 ww. Sekcji pozostaje wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych w wymaganym zakresie będzie brak możliwości zawarcia umowy oraz jej rozliczenia.


Przekazywanie danych do państwa trzeciego


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, względem Pani/Pana osoby.